Drawings of Urban Furnishing Design by M. Mikaelyan

Մի քանի ամիս շարունակ մեր հետազոտության օգնական Սոֆի Հայկազունին, ուսումնասիրելով Հայնախագծի արխիվը, գտել է Մեծամոր քաղաքին վերաբերող շատ հետաքրքիր նյութեր։
Ձեզ ենք ներկայացնում Մ. Միքայելյանի կողմից նախագծած բակերի բարեկարգման որոշ նախագծեր:

//////

Our research assistant Sofi Haykazuni has spent several months doing research at ArmProject archive revealing interesting materials on Metsamor. We are ready to share with you some of the drawings of urban furnishing design by M. Mikaelyan